Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

İletişim Türleri

İnsanlar bulundukları ortama ve zamana göre, çeşitli iletişim kodlarını kullanarak iletişimde bulunurlar. Sözlü ve yazılı dil, iletişimde kullanılan kodlardan yalnızca ikisidir. Çatılmış kaşlar, kısık gözler, konuşurken araya konan mesafe, bir karikatür, bir resim başka iletişim kodlarına örnektir.

Kısacası, konuşulan ve yazılan dil yanında jestler, mimikler, giyim-kuşam, zaman ve mekan düzenleme ve kullanımları, sanatsal ürünler ileti taşıyan ya da belirleyen diğer iletişim türleridir.
İletişim, işleyiş yönü bakımından; tek yönlü ve çift yönlü iletişim olmak üzere iki kısma ayrılır.
1-Tek Yönlü İletişim: Tek yönlü iletişim, mesajın kaynaktan alıcıya, alıcının aktif geribildirimi olmadan yapılır. Tek yönlü iletişimde kaynak bir, hedef bir veya daha fazla kişi olabileceği gibi, kaynak çok, hedef bir kişiden oluşabilir. Ancak sık rastlanan tek yönlü iletişim biçimi, kaynağın tek, hedefin birden fazla olmasıdır. Tek yönlü iletişimin diğer bir yönü tek yönlü iletişimde kaynak mesajı gönderdiği zaman, hedeften geri bildirimde bulunması beklenmez. Burada asıl amaç, mesajı hedefe ulaştırmaktır.
2-Çift Yönlü İletişim: İki yönlü iletişim göndericinin mesajına, alıcıdan geri bildirim aldığında meydana gelen iletişimdir. İki yönlü iletişimde gönderici ve alıcılar karşılıklı etkileşim içersindedirler. Enformasyonlar bazen iletişime dönüşür, bazen de dönüşmez. Örneğin bir evin penceresindeki "kiralık" ilanını yalnızca okuyup geçersiniz, bu uyarıcı sizin için bir enformasyon olarak kalır. Ev sahibiyle bu kiralık ev hakkında yüz yüze ya da telefonla konuşmanız durumunda ise iletişim ortaya çıkar.
Tek Yönlü İletişim Çift Yönlü İletişim
Daha çabuk ilerler. Daha yavaş ilerler.
İletişimin doğruluğunda her zaman emin olunmaz. Daha doğru iletişim kurulur.
Alıcı kendinden her zaman emin değirdir. Alıcı kendinden emindir ve güven duygusu içindedir.
Alıcı mesajı her zaman doğru yargılayamaz. Alıcı mesajı daha doğru yargılama imkanına sahiptir.
Gürültü ve diğer dış faktörlerden uzaktır. Gürültü ve diğer dış faktörlerin etkisi altındadır.
Çok fazla demokratik bir iletişim biçimi değildir. Daha demokratik bir iletişim biçimidir.

3- Sözlü İletişim
İnsanlar arası sözsüz iletişimle başlayan ilişki, ya konuşmayla sürdürülür ya da iletişimin bozulması, kopmasıyla son bulur. İnsan konuşa konuşa acısını, kederini ya da sevincini, neşesini, tüm duygularını karşısındakine aktarır; geçmişi, şimdiki durumu ve geleceğiyle kişiliğini ortaya koyar, düşünceleriyle dünya görüşünü yansıtır, kısaca kendini anlatır.
Sözel iletişimin en önemli öğesi dildir. Bu yüzden açık ve anlaşılır bir üslupla konuşulmalı, konunun durumuna uygun uygulamalarda bulunulmalıdır.
Sözel iletişimin en belirgin niteliği iletişimde bulunan birimleri karşılıklı konumda buluşturmasıdır. Genel olarak iki farklı iletişimsel buluşma biçimi söz konusudur:
 Yüzyüze İletişim: Aynı mekanı paylaşan kaynak ve hedef birimlere özgü iletişim biçimidir.
 Teknolojik Araçlarla İletişim: Bu tür araçlardan en çok bilineni telefondur. Telekomünikasyon alanındaki gelişmeler görüntülü telefon ve telekonferans gibi etkileşimli yeni iletişim olanaklarını da sunmaktadır
4-Sözsüz İletişim
Sözsüz iletişim, insanların çeşitli iç ve dış uyarıcılara karşı dil ve sözle ifade edemediği durumlarda, bazı vücut hareketleri ortaya koydukları birer tepki şeklidir.
Konuşmak bir iletişim biçimidir ama, bir iletişim için yeterli tek unsur değildir. Şayet öyle olsaydı insanların ne söylediğinden çok nasıl söylediğine önem vermezdik.
Kişiler arası iletişimde sözsüz iletişimin önemli işlevleri vardır. Bu işlevleri iki ana gruba ayırabiliriz. Bunlardan birincisi, sözsüz iletişim yoluyla bir takım anlamlar iletilebilir. Örneğin başımızı sallayarak bir görüşü onayladığımızı, dostumuzun elini tutarak onu sevdiğimizi ifade edebiliriz. Sözsüz iletişimin ikinci işlevi ise, sözlü iletişimi desteklemesi onun akılcılığına katkıda bulunmasıdır. Konuşan kişi yüzünü ve bedenini kullanarak sözlü anlatımı destekler. Dinleyen ise, sergilediği yüz ve beden ifadeleri ile konuşana geri bildirim verir. Bu sırada konuşan kişi, karşısındakinin söylediklerini anlayıp anlamadığını ya da sıkılıp sıkılmadığını onun davranışlarına bakarak tahmin etmeye çalışır.
İletişim süreci, konuşulan veya yazılan semboller şeklinde kodlanmış bulunan bilgi, fikir ve duygunun dil aracılığıyla ifade edilmesi olduğu kadar, genel olarak vücudun konumu ve görünümü, giyilen kıyafetin etkisi ile bazı vücut hareketleri tarzında sözsüz bir anlatım olarak da gerçekleşir.
Sözlü iletişimde konuşma en önemli yeri tutarken, sözsüz iletişimde ise yüz anlamları, göz hareketleri, bedenin duruşu, giyimi, sesinin özelliklerini içeren beden dili önemli yer tutar.
Sözsüz iletişim sözlü iletişimi kapsamaz ancak, sözlü iletişimde sözsüz iletişimin bir unsuru olan beden dili, sürekli kullanılır ve ikisinin anlamlı bir biçimde kullanılması, sözlü iletişimin etkinliğini artırır. Duyguların aktarılması, ya sözlerle ya da tutumlarla olur.
5-Simgesel İletişim
Özvarlıksal anlamının dışında farklı bağlamlarda, farklı anlamlar taşıyan göstergelerle yapılan iletişim türüdür. Gösterge, gösteren ve gösterilen olarak adlandırılan iki temel öğeden
oluşur. Gösteren, göstergenin fiziksel yada biçimsel gerçekliğidir. Gösterilen, göstergenin zihinsel boyutudur. Aynı göstergeler farklı toplumlarda farklı anlamlara da gönderme yapabilirler. Örneğin, genelde erkeğe özgü bir aksesuar olan kravat, gösteren yanıyla gömlek üstüne takılan bir kumaş ya da deri ürünüdür. Kapitalist kültürde erkek modasının bir parçası olan kravat, boyun bağı olma işlevinin dışında bir saygınlık ve ciddiyet göstergesidir.
6-Sanatsal İletişim
Entellektüel yeti ve birikimin sonucu üretilmiş yapıtlar aracılığıyla sanatçı ile sanat izleyicisinin kurduğu iletişim türüdür. Sinema, tiyatro, müzik, yayın, plastik sanatlar vb. etkinlikler bireylerle gerek bilişsel, gerekse duygusal bağlamda ilişki kurarlar. Sanat ürünleri çoğalabildikleri oranda kitleselleşirler. Sanatçı ve sanat ürünü, kitle kültürünün bir parçası olduğunda değer görür.
İletişim araçlarıyla yaygınlaşan yeni kitlesel sanat biçimleri (kovboy filmleri, polisiye ve aşk dizileri, pop müzik, haberler, söyleşi programları, belgeseller), medyatik iletişimin alanına girmektedirler.
7-Medyatik İletişim
Sözlük anlamıyla "medya" teriminin karşılığı, "araçlardır". Ne var ki "medya", toplumsal yaşamdaki etkin konumuyla salt teknolojik bir donanımı değil, ekonomik, siyasal ve kültürel gücü de çağrıştırmaktadır. Medyatik işletişimde, gazete, dergi ve benzeri basılı araçlar ile radyo, televizyon gibi görsel işitsel araçlar kitlesel özelliğiyle öne çıkmaktadır. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşabilme olanağına sahip olan televizyon, en etkili iletişim aracıdır.
Kaynak: Yüksek Lisans Tezi Sultan ŞEN

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/