Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

İnsan Sağlığını Etkileyen Faktörler

İçsel ve dışsal birçok faktör canlıları ve dolayısıyla insanı olumlu ya da olumsuz etkilemektedir. Sağlık kavramına çevresel yaklaşımı geliştiren Henrick L. Blum sağlık durumunu dört temel faktörün etkilediğini, bu faktörlerin insan bedeninde ve sistemlerinde farklı etki ve hasarlara neden olduğunu... belirterek, insan sağlığını etkileyen faktörleri aşağıdaki gibi sıralamıştır.
 "Çevre,
 Davranış (Yaşam biçimi),
 Sağlık hizmetleri,
 Kalıtım (Genetik)."


Bu dört faktörün etki düzeyleri farklılık göstermektedir. Bunların içinde en önemli faktör çevre olup, bu faktörü sırasıyla yaşam tarzı, kişisel davranış, kalıtım ve sağlık hizmetleri faktörleri izlemektedir." Kişi her zaman dış çevrenin içindedir. Dolayısıyla biyolojik ve psikolojik yapısı nedeniyle insanın bulunduğu çevrenin etkisinde kalması kaçınılmazdır.
Çevre
Canlı organizmanın yaşamasını ve gelişmesini etkileyen dış güçlerin tümü çevre olarak adlandırılmaktadır. ''Tüm canlı organizmalar çevre içinde yaşarlar. Çevrede, sağlığı doğrudan ve dolaylı biçimde etkileyen önemli etkenler vardır. Çevre, aynı zamanda yaşamı sağlama ve sürdürme sistemidir. "
Yaşam Tarzı
Toplu halde yaşamak zorunluluğu olan birey, yaşam tarzını da içinde bulunduğu sosyal çevreye göre şekillendirmektedir. Sosyal yaşam, bireyin yaşama isteğini temin edecek unsurlara sahip olabilmelidir. Bu unsurlar güvenlik, sağlık eğitim v.b. şeklinde sıralanabilir. Birey doğduğu andan itibaren çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık gibi dönemler yaşamaktadır. Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde toplumun sahip olduğu bilgi birikimi ve yardımlarından yararlanır. Yetişkinlik döneminde ise toplum yapısının el verdiği şartlarda tercihler yapar. Bu tercihler ahlak, görgü, din ve mevcut hukuk çerçevesindedir. Yani bireyin tercihleri, içinde bulunduğu toplumun yapı özelliklerini taşımaktadır. Birey belli algı ve sahip olduğu kişisel özellikler ve beden yapısına uygun karar mekanizmaları ve değerler geliştirebilmektedir. "Bu anlamda bireyin yaşam tarzını; bağlı bulunduğu toplumsal değerler, tutumlar, davranışlar ve alışkanlıklar belirlemektedir. Örneğin; sigara kullanma, alkollü içecekler tüketme, kişisel temizliğe özen göstermeme, uyuşturucu bağımlılığı, sağlık hizmet gereksinimine dikkat etmeme, tehlikeli araç kullanma, iş makinelerini dikkatli kullanmama, hekim önerilerini göz ardı etme gibi davranışlar bireyin sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir." Belirtilen nedenler davranış bozuklukları olarak da ele alınabilir. Bireyin değişen, gelişen ya da yaşanan toplumsal olaylarla yaşam tarzında da değişiklikler gözlenebilmektedir.
Yaşam tarzı kültürle de ilişkilidir. Toplumda kültür ve sosyal yaşam gereklerini yerine getirmek erdem olarak kabul edilirken, erdemlilik konusu, yaşam tarzını şekillendirecek özellik taşımaktadır. Ayrıca tutum ve davranışlar, hasta ziyaretleri, muhtaç insanlara yardım etmek ya da engelli kişiyi toplumdan tecrit etmek gibi davranışlar kültür ve sosyal çevreyle ilişkilendirilebilir. Bireyin yaşam tarzı ve beraberindeki sağlık durumunu tehdit eden unsurlara karşı alınan önlemler, toplumdaki insanların geliştirmiş olduğu bir nevi ortak sağlık anlayışının sonucu ile alakalıdır. Sağlığını yitiren ya da engelli doğan kişilerin yaşama devam edebilmeleri için sağlanan olanaklar da toplumdaki ortak sağduyunun ürünüdür.
Sağlıklı yaşamak için yapılması gereken rollerin dışında, engelli insanlara karşı tutum ve davranışlar toplumun değer yargısı ile ilişkilendirilmektedir. Kişi engelli de olsa merak etmek ve bulunduğu çevreden başka mekânları öğrenmek isteyebilir. Yaşam tarzını değiştiren, geliştiren kişinin sosyalleşmesini sağlayan seyahat ve konaklamayı örnek verebiliriz. Engelli birey zamanını değerlendirmek için seyahat ve tatil yapmak isterse tercih sayısının kısıtlı olması, tatil ve konaklama da sorunları yaratmaktadır. Yaşam tarzı başta sağlık konusu olmak üzere eğitim, gelir düzeyi ve beraberinde bir çok konu ile ele alınabilir.
Sağlık Hizmetleri Uygulamaları
Sağlık Hizmetleri, genel olarak, sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi için yapılan çalışmaları içermektedir. Sağlık hizmetleri ''...daha geniş olarak insanların sağlığının korunması, gerektiğinde tedavi için yapılan çalışmaların tümü şeklinde tanımlanabilir." Sağlık hizmetleri geniş kapsamlıdır. Sağlık hizmetleri sağlık personeli, sağlık kurumları ve binalardaki hizmetler olarak da ele alınmaktadır. Sağlık hizmetlerinin iki önemli kaynağı vardır.
 Sağlık personeli
 Personelin hizmet verdiği araç ve binalar
Sağlık Bakanlığı (SB) belirtilen iki önemli kaynağı kullanarak sağlık hizmeti gerçekleştirmektedir. İnsan kaynağını, çeşitli konularda eğiterek yönetim ve hizmet veren kişiler olarak ayırmaktadır. Etkili hizmetin verilmesi için bir başka kaynak da bina ve araçlardır. Sağlık hizmetlerinin temel amacı; toplumun özü konumundaki bireyi korumaktır. Ülkemizde, "Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge'nin dördüncü maddesinde sağlık hizmetleri: İnsan sağlığına zarar veren çeşitli etmenlerin yok edilmesi ve toplumun bu etmenlerin etkilerinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedensel ve ruhsal yetenek ve becerileri azalmış olanların rehabilite edilmesi için yapılan hizmetlerdir." şeklinde ele alınmıştır. "Başka bir anlatımla bir ülkede sağlık sisteminin iyi işlenmesi o toplumun sağlık statüsünün yüksek olduğu anlamına gelmemektedir. Blum'un çevre modelinde makro boyutta sağlık planlamacılarının ve yöneticilerinin, sağlık kavramına çok yönlü yaklaşmalarını ve toplumun sağlık düzeyini geliştirmek için sağlık hizmetleri dışında kalan faktörler üzerinde de odaklaşmayı gerekli kılmaktadır. Bu gerekliliğe paralel olarak sektörler arası işbirlikler, toplumun ve bireyin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde sağlık kurumlarının yanında örneğin; inşaat, gıda, konfeksiyon v.b. diğer sektörlerin eş güdümlü biçimde rol oynaması anlamına gelmektedir. Nitekim DSÖ tarafından 1978 yılında hazırlanan Alma Ata Bildirgesi'nde toplum sağlığının geliştirilmesinde sağlık ve diğer sektörler arasında eşgüdümün sağlanmasının yararlılığına işaret edilmiştir."

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/