Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Nlp Teknikleri

Nlp varsayımları ekseninde bir çok teknikler geliştirmiştir. Nlp'nin geliştirdiği tekniklerden kişisel farklılıkları belirleme, iletişimi kuvvetlendirme ve motivasyon sağlamada müzik eğitiminde kullanılabileceği öngörülmektedir.


Uyum
İletişim kurarken bireyler, mesajın bir bölümünü iletebilmek için bedenlerini de kullanırlar. Beden hareketleri diyaloğu güçlendirmek ve vurgulamak için destekleyici jestler ve düzeltici yardımlar şeklinde olabilir. Ses tonu da mesajın bir kısmini taşıyarak iletişimi destekler. İletişimin ne kadarının sözlerle, ne kadarının fizyolojiyle ilgili olduğunu saptamak için yapılan araştırmalar sonucunda , iletişim sırasında asıl etkinin %55 oranında beden dili, %38 oranında ses tonu ve %7 oranında söylenen sözcüklerle kurulduğu saptanmıştır.
Benzer araştırmalar, insanların kendilerine benzer insanlardan hoşlandıklarını ve bu insanlardan daha kolay etkilendiklerini ortaya çıkarmıştır. İletişim kurarken karşıdaki insanın bilinçdışı zihnine ona benzer bir insan olduğumuz mesajını iletmek ve böylece iletişimde kolaylık ve rahatlık sağlamak mümkündür. Nlp'de uyum iki veya daha fazla birey arasında algılanan farklılıkları bilinçdışı düzeyde en aza indirebilme ve benzerlikleri en çoğa yükseltebilme yeteneğidir. Uyumun iki öğesi ayak uydurma ve yönlendirmedir. Ayak uydurma karşıdaki kişi kendini rahat hissedinceye kadar onun davranışlarının bazı yönleriyle eşleşmektir. Bu evrede uyum oluşturmanın en temel yolu eşleşme ve yansıtmadır. Eşleşme bir insanın fizyolojisini aynen tekrarlamaktır. Yansıtma ise diğer kişinin aynadaki görüntüsü ile eşleşmektir.Başarılı bir ayak uydurmadan sonra bilinçdışı zihin davranışsal yönlendirmelere açık hale gelir. Yönlendirme davranışı benzerlik noktalarını tam bir uyum düzeyinde bir araya getirdikten sonra, fizyolojinin bir veya birden fazla parametresini yavaş yavaş değiştirerek gerçekleştirilir ve bu şekilde diğer insanın ya da insanların takip etmesi sağlanır.
Temsil Sistemleri
İnsanlardan belli bir şeyi düşünmeleri istendiğinde, kişiler kendilerine göre bir sistem kullanırlar. Bir olayı kimimiz görüntü, kimimiz ses, kimimiz koku ve tatlar ile canlandırırız. Nlp'ye göre bunlar farklı temsil sistemleridir.
Kişilerin geliştirdiği eğilimlerin farkına varmak ve onları daha çok ahenk ve sonuç oluşturmak için kullanmak önemlidir. İnsanlar görsel, işitsel yada dokunsal gibi sinir sistemlerinin belirli bir kısmını diğerlerinden daha çok kullanma eğilimindedirler. Tıpkı solaklarda olduğu gibi kişiler bir tarzı diğerinden daha çok kullanma eğilimindedirler.
McDermont ve Jago, dünya hakkındaki bilgilerimizi beş duyumuzla elde ettiğimizi fakat dünyayı içsel olarak kendimize betimlemek için bu duyulardan daha fazlasını kullandığımızı belirtmektedir. Örneğin, işitme beş duyudan biridir, fakat işitmek seslerin kulağa gelmesinden daha fazlasını gerektirir. Sinir sistemiyle sürece bütünüyle katılmak gerekir.Kulağa gelen sesler depolanmalı ve adlandırılmalıdır. Aynı şey tüm duyular için geçerlidir. Bu içsel süreçle ilgili karmaşık şekilleri ve onları imkan dahilinde ve anlaşılır kılan her şeyi Nlp temsil sistemi olarak adlandırır.
Temsil sistemleri aslen beş tane olup bunlardan en çok ilk üçü kullanılır:
 Görsel
 İşitsel
 Dokunsal (kinestetik)
 Tatsal
 Kokusal
Meta Programlar
İnsan tipolojilerini belirleme, kişilik ve tutum analizi yapma üzerine geliştirilen Nlp çalışmalarında çeşitli alanlarda kişilik ve tutum grupları belirlenmiştir. Meta programlar, bireyin tutum, eğilim ve davranışlarını toplam on dört kategoride toplamış ve bireyin yaşamını programladığı temel ilkeleri bu kategorilerle açıklamıştır. Dünya üzerinde yaşayan insanların tamamı, birbirinden farklı dünya modeli stratejilerine sahiptir. Bu stratejileri anlamada meta programları bilmek, insanları tanıyabilmek ve gerek profesyonel, gerekse özel yaşamda pek çok alanda kolaylık sağlayacak, iletişimi rahatlatacaktır.
Mantıksal Düzeyler (Değişim Seviyeleri)
Nlp'nin önde gelen düşünürlerinden Robert Diltz, öğrenme, iletişim ve değişim'in altı düzeyini belirlemiştir. Diltz'in nörolojik düzeyler adını vermesi, bu altı düzeyin mantıksal ve hiyerarşik bir düzen içinde olmalarıdır. Robert Diltz nörolojik düzeylerin üst seviyelerinde gerçekleşen değişimlerin daha alt seviyelerde büyük etkiye yol açtığını açıklamıştır. Etkin bir değişim için en gerekli olan faktör bu özel bağlam içinde insanın hangi nörolojik düzeyde olduğunun anlaşılmasıdır. Bu teknik eğitim sürecinde herhangi bir problemle karşılaşıldığında problemin hangi düzeyde olduğunun anlaşılmasını sağlar. Dolayısıyla çözüm o düzeyde aranarak öğrencide gerçekleştirilmek istenen değişim kalıcı olur. Zira eğitimci öğrencinin davranışlarına odaklanmakta, birincil olarak davranışı değiştirmeye yönelmektedir.Oysa davranış nörolojik düzeyler içinde daha üst sıralarda yer almaktadır. Eğitimcinin bu süreçlerden haberdar olması, bu tekniği kullanmasının, öğretme yöntemlerini geliştireceği, alternatiflerini artıracağı düşünülmektedir. Bu teknik sadece davranışa odaklanarak hüküm verilmemesi gerekliliğini ortaya koymaz, aynı zamanda sorular yardımıyla problemin hangi düzeyde olduğunun da net bir biçimde anlaşılmasını sağlar. Bu düzeyler şu şekilde sıralanmaktadır:
 Çevre
 Davranışlar
 Yeterlilikler
 İnanç ve değerler
 Kimlik
 Maneviyat
Çapalama
Nlp terminolojisinde çapa, belirli bir tepkiyi uyandıran herhangi bir uyarana verilen addır. Çapalar, görsel, işitsel ya da dokunsal olabilir. Çapaların gücü, sizin bağlantı kurma ve çağrışım yapma gücünüz ve beceriniz üzerinde temellenir. Bir kere kurulduğunda tepkiler her seferinde otomatik olarak işlemeye başlar ve sizin için yararlı ya da zararlı sonuçlar doğurur. Çapalar, bir ruh halini derhal hatırlamanızı sağlar ve nerde, ne zaman ihtiyacınız olursa orada doğru haline ruh haline sahip olmanızı mümkün kılar. Bu teknik, arzu edilen ruh halini hatırlayıp deneyimin doruk noktasında bir uyarıcının sürekli tekrarlanması yoluyla gerçekleştirilir.


Yeniden Çerçeveleme
Nlp'de çerçeve terimi bilinçli veya bilinçsiz bir şeyleri algılama şeklinizi veya bir şeylere bakma şeklinizi yansıtır. Yeniden çerçevelemek ise bir deneyim veya olayın anlamını onu farklı bir çerçeve içine koyarak değiştirmektir. Çerçevelemenin iki yolu vardır. Bağlamın yeniden çerçevelendirilmesi, içeriğin yeniden çerçevelendirilmesidir.
 Bağlamın yeniden çerçevelendirilmesi: Bağlamın yeniden çerçevelendirilmesi, kötü, alt üst edici ya da istenmiyor gibi görünen bir deneyimi alarak aynı deneyim ya da davranışın bir başka bağlamda gerçekten nasıl büyük bir avantaj olduğunu gösterir. Örneğin, yağmur tek başına ne iyi ne de kötüdür. Kuraklık çeken bir bölge insanı için sevindirici, sel ortasında kalmış kişi için ise olumsuz ve üzücü olarak algılanır.
 İçeriğin yeniden çerçevelendirilmesi: İçeriğin yeniden çerçevelendirilmesi, muhtelif bir durum ya da davranış hakkındaki algı düzeyimizi ve bakış açımızı değiştirmeyi içermektedir. Örneğin, bazı kültürlerde ölüm aşırı üzüntü kaynağı iken bazılarında durum farklı olabilir. Aynı uyarıcının yeniden çerçevelenmesi, beyine gönderilen anlamı, dolayısıyla onunla ilgili davranış ve durumları değiştirecektir.
Zaman Çizgisi
Zaman kişiden kişiye değişen bir olgudur. Her insanın zamana, geçmişe, şimdiye ve geleceğe dair algıları birbirinden farklıdır. Bu farklılık dünya modellerinin oluşmasında büyük rol oynar. Kişiliğin temel anahtarlarından biri, zaman algısı ve bu algıya dayalı olarak her bireyin kendi zihninde farkında olarak ya da olmayarak yarattığı zaman çizgisidir. Hemen hemen herkes zamanı doğrusal bir şekilde bir çizgi üzerinde düzenler, farklılığı yaratan, zaman çizgisi adı verilen bu çizginin nasıl ve ne şekilde düzenlendiğidir. Zaman algılarına göre iki tip insan söz konusudur.
Bunlar: 1) Zamanın ötesinde, 2) Zamanın içindedir. Zamanın ötesinde olan insanların zaman çizgileri, soldan sağa, yukarıdan aşağıya, "V" şeklinde ya da herhangi bir başka şekilde organize edilmiştir. Asıl önemli olan bu insanların şimdiyi kendilerinden dışarıda algılamaları ve başlarını çevirmek zorunda kalmadan aynı anda geçmişi ve geleceği içeren zaman çizgilerinin tamamını görebilmeleridir. Bu insanlar her zaman dakiktir. Planlıdır ve düzenli yaşam sürerler. Zamanın içinde olanların ise, şimdileri tam bedenlerinin olduğu yerdedir ve hatta içinden geçiyordur. Geçmiş arkada, gelecek öndedir, çoğu zaman geçmişe ulaşmak için başlarını çevirmeleri gerekir. Eğer zaman çizgisinin herhangi bir bölümü bedenle kesişiyor ise, şekli nasıl olursa olsun kişi zamanın içindedir. Bu tip kimseler, genelde gecikir, plan yapamaz, organize olmakta zorlanır. Kişiyi zaman içinde veya ötesinde olmasının yaratması muhtemel olumsuz sonuçlardan kurtarmak için söz telkininde bulunarak zaman çizgisi üzerinde çalışan kişiye zaman çizgisinin üzerinde süzülerek, içinde ise dışına çıktığını, ötesinde ise içine girdiğini söylemek yeterli olacaktır.
Meta Modeli
Meta model,anlam kayması, anlam kaybı ve genelleme sebebiyle bir diyalogtaki saklı anlamı ifade eden modeldir. Dili, tümdengelim için kullandığımızda sözcüklerden yola çıkıp onların temelinde yatan belirli deneyimlere gideriz. Aynı zamanda, deneyimlerimizi nasıl çarpıttığımızı, sildiğimizi ve genellediğimizi keşfederiz. Örneğin, insanlar bunu yeterince bilmiyorlar cümlesi çok belirsizdir. Bahsi geçen insanların kim oldukları bilinmiyor tam olarak hangi insanlar başarılı olmak istiyor-başarının senin için anlamı nedir.
Milton Modeli
Milton modeli, meta modelin tersidir. Sanatkarane bir şekilde belirsiz ya da muğlak dil kalıplarını kullanarak karşıdaki kişinin deneyimlerine ayak uydurur ve o insanın bilinç dışı kaynaklarına erişilir. Kurnazca belirsiz dilin hipnotik bir etkisi vardır. Amaca ulaşmak iletişimden istenilen sonucu elde etmek için Nlp, milton modelini kullanır. Kasıtlı olarak belirsiz dil örnekleri, bir insanı, aynı görüşü paylaşması yönünde cesaretlendirir. Diyalog içinde iken birey bir kere rahatladığında karşıdakinin rehberliğini kabul etme eğiliminde olacaktır.
Modelleme
Nlp terminolojisinde modelleme, bir insanın bir görevi ya da işi mükemmel bir şekilde başarmasını sağlayan düşünceleri ve aksiyonları anlama sürecidir. Modelleme, Nlp'nin temelidir.
Kaynak: Yüksek Lisans Tezi Ahmet Burak Acaralı

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/