Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlılarda Sık Karşılaşılan Ağrı Çeşitleri Ve Tedavi Yöntemleri

Yaşlılarda tüm hastalıklara yaklaşımdaki ana hedef, işlevlerin iyileştirilmesi veya aynı düzeyde kalmasının sağlanmasıdır. Tedavinin amaçları arasında yaşam kalitesinin yükseltilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Kaynağı ne olursa olsun yaşlılarca en çok dile getirilen sorunlardan biri olan ağrı; duysal bir uyarı veya sinirsel bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan ve kişinin hafızasına, beklentilerine ve duygusal yapısına göre değişiklikler arz eden karmaşık bir olgu olarak tanımlanabilir.

Ağrının değerlendirilmesinde veya ölçülmesinde kullanılan laboratuvara dayalı belirleyiciler olmadığı için, kişinin tanımlamaları ağrının varlığı ve yoğunluğu konusunda güvenilir kanıt olarak kabul edilmektedir.
Ağrı yaşlıların en yaygın sorunlarından biri olmakla birlikte, ilerleyen yaş ile birlikte eklemlerde lokalize olanlar dışındaki ağrılarda azalma olduğuna dair bilgiler de mevcuttur. Yaşlılardaki pek çok ağrılı durumla, örneğin kanser ağrısı ile ilgili olarak beklenen yaşam süresinin kısıtlı olması gerekçesiyle kontrollü, karşılaştırmalı araştırmalar yapılamamaktadır. Postherpetik nevralji, hemipleji sonrası santral ağrı gibi diğer bazı ağrılı durumlar ise hasta gruplarının yetersizliği sonucunda kapsamlı olarak araştırılamamaktadır. Yine aynı gerekçe ile ağrının lokalizasyonu, süresi, şiddeti, sürekliliği, niteliği, ağrıyı artıran ve azaltan faktörler konularında detaylı bilgiler derlenememektedir. Yaşlılar için özel olarak kurgulanmış güvenilir ölçüm teknikleri, skalalar, fonksiyon ve davranış değerlendirme yöntemleri de mevcut değildir. Pek çok araştırma toplum içinde yaşayan yaşlılarda %25-50 oranında ciddi ağrı sorunu yaşandığını bildirmektedir.
Huzurevlerinde veya bakımevlerinde kalan yaşlılar açısından da ağrı önemli bir problemdir ve tam olarak tedavi edilemeyen ağrıya rastlanma oranı %45-80 dir. Bu yaş grubunda birkaç hastalığın bir arada olması, ağrının da birkaç nedene bağlı olarak gelişmesine zemin hazırlamakta, ayrıca yaşlılardaki demans, duysal bozukluklar ve yeti kayıpları da ağrının değerlendirilmesini ve tedavisini güçleştirmektedir. Ağrı ve depresif semptomlar yaşlılarda sıklıkla birlikte görülmekte ve zaman içinde belirgin bir özellik kazanmaktadırlar. Depresif semptomlar ağrıya bağlı yeti kaybının gelişmesinde de rol oynamaktadırlar ve minör dahi olsalar bu semptomların ayırt edilmesi ağrıya bağlı yeti kaybının giderilmesinde yararlı olacaktır.

YAŞLILARDA SIK RASTLANAN AĞRILI DURUMLAR (Kanser dışındakiler)

1.Damarsal Kökenli Ağrılar
Otoimmün hastalıklar: Temporal Arterit (Körlük nedeni olabilir)
İskemik hastalıklar: Anjina Pektoris (Miyokard infarktüsü ile sonlanabilir)
Periferik vasküler hastalıklar (Gangrene neden olabilir) Tıkayıcı hastalıklar: Arteriyel emboli (Gangren ile sonlanabilir)
Venöz tıkanıklıklar (Pulmoner emboli yapabilir)
2.Nörojenik Kökenli Ağrılar
Sinir kökü irritasyonları Periferik nöropatiler Postherpetik nevraljiler Talamik sendrom
3.Kemik Kökenli Ağrılar
Senil osteoporoz (Kırıklara neden olur)
Paget hastalığı (Deformitelere, immobilizasyona neden olabilir ve maligniteye dönüşme riski taşır)
4.Eklem Kökenli Ağrılar
Osteoartrit (İmmobiliteye neden olur)
Servikal spondiloz (Vertebral arter yetmezliği, spinal stenoz veya kök irritasyonlarına neden olur)
Lumbal spondiloz (Spinal stenoz veya lumbal kök irritasyonlarına neden olur) Eklemleri tutan diğer hastalıklar
5.Adale Kökenli Ağrılar
Polimiyaljiya romatika
Hastalıklara veya ilaçlara ikincil miyopatiler
Fibromiyalji, miyofasiyal ağrılar
İmmobilizasyona bağlı adale ve tendon kontraktürleri
6.Viseral Kökenli Ağrılar
Peptik ülser veya hiatal herni (Gastrointestinal kanamaya neden olabilir)
Kolelitiyazis (Biliyer obstrüksiyona neden olabilir)
Divertiküller
Spastik kolon
Konstipasyon
Hemoroid

Lokalizasyonuna Göre Ağrı Nedenleri

1.Temporomandibular Eklem Ağrısı: Direkt veya indirekt baş, boyun, yüz travması sorgulanmalıdır. Çiğneme adalelerinde ve temporomandibular eklemde mandibula, kulak, boyun ve tonsiller bölgeye yayılan ağrı olabilir. Boyun kökenli ağrılardan, diş apsesinden, otitten, temporal arteritten ayırıcı tanısı önemlidir.

2.Trapezyus Miyofasial Ağrı Sendromu: Postür bozukluğu, uzun süre uygun olmayan koşullarda masa başında, bilgisayar başında çalışmak, televizyon izlemek, alışkın olunmayan fiziksel aktivitelerin yapılmasına bağlı olarak gelişir. Ayırıcı tanıda anjina pektoris, servikal spondiloz, servikal radikülopati, oksipital nevralji ve gerilim baş ağrısı göz önüne alınmalıdır.

3.Omuz Ağrısı: Akromioklavikular ağrı, supraspinatus, infraspinatus, subskapularis tendiniti, bisipital tendinit ve rotator manşon yırtıklarına bağlı olabilir. Polimiyaljiya romatika, romatiod artrit, rotator manşon yırtığı, omuz ekleminde osteoartrit ve seyrek olarak Lyme hastalığı ile karışabilir.

4.Dirsek Ağrısı: Dirsek ekleminde artrit, tenisci dirseği, golfçü dirseği veya olekranon bursitine bağlı olabilir. Ağrı bir cismin kaldırılması, kapı kulpunun çevrilmesi veya araba kullanımı ile artar. Septik artrit, kollajen doku hastalıkları, gut ve psödogut dışında ayırıcı tanıda ulnar sinir tuzak nöropatisi de göz önüne alınmalıdır.

5.El Bileği Ağrısı: Artrit, karpal tunel sendromu, De Quervain tenosinoviti, Dupuytren kontraktürü ve tetik parmak en sık rastlanan ağrı nedenleridir. Romatiod artrit, septik artrit, posttravmatik artrit ve yine seyrek olarak Lyme hastalığından ayırıcı tanı önemlidir.

6.Göğüs Ağrısı: Kostokondral sendrom, interkostal nevralji, diyabetik trunkal nöropati, Tietze sendromu, kırık kostalar, posttorakotomi ağrısı, torasik dermatomları tutan akut herpes zoster, ksifodinya sendromu, kayan kosta sendromu, torasik vertebral kompresyon sendromu en sık rastlanan ağrı nedenleridir. Ayırıcı tanıda bölgedeki eklemlerin osteoartriti, travma, ankilozan spondilit, romatiod artrit, Reiter sendromu, psöriatik artrit, enfeksiyonlar ( herpes zoster, kandida albigans, açık yaralanmalarda bakteriyel infeksiyonlar), cerrahi travmalar yanında timoma benzeri birincil tümörler ve metastatik lezyonlar mutlaka göz önüne alınmalı ve öncelikle de elektrokardiyografi ve kardiyak enzimler ile miyokardiyal infart ekarte edilmelidir.

7.Abdominal Ağrı: İlioinguinal ve genitofemoral nevraljiler en sık gözden kaçan sorunlardır. Karın bölgesindeki ağrıların değerlendirilmesinde kolesistit, barsak tıkanması, renal taş, miyokardiyal infarktüs, diyabetik ketoasidoz, pnömoni, perfore apandisit, iskemik barsak, irritabl barsak hastalığı göz önüne alınmalıdır. Karın bölgesinde deride raş bulguları ortaya çıkmadan önce şiddetli başlayan herpes zostere bağlı ağrı olabileceği akılda bulundurulmalıdır. Travmaya, hematoma, tümörlere, diyabetik nöropatiye veya inflamasyona bağlı lumbal pleksus lezyonları gelişebilir.
8.Lumbal Omurga ve İlgili Bölgelerdeki Ağrı: Lumbal radikülopati, spinal stenoz, araknoidit, sakroiliak eklem ağrıları, piriformis sendromu, iskiogluteal bursit, koksidinea, trokanterik bursit sık rastlanan nedenlerdir. Lumbal bölgedeki disk herniasyonlarına bağlı sinir kökü iritasyonlarından, lumbal strain, lumbal bursitler, lumbal bölgeye lokalize fibromiyozitden ayırt edilmelidir.

9.Diz Ağrısı: Dizde artrit, medial ve lateral kollateral ligaman sorunları, suprapatellar bursit, prepatellar bursit, Baker kisti sık rastlanan nedenlerdir. Ayırıcı tanıda lumbal sinir kökü iritasyonları önemlidir. Ayrıca femur ve omurganın birincil veya metastatik tümörleri dizde ağrı şeklinde semptom verebilir.

10.Ayak Bileği ve Ayak Ağrıları: Ayak bileği ekleminde artrit, midtarsal eklemlerin artriti, tarsal tunel sendromu, aşil tendiniti, Morton nöroması, plantar fasit yaşlılarda sıktır. Ayırıcı tanı aşamasında göz önüne alınması gerekenpatolojilerin başında; lumbal radikülopatiler, diyabetik poliradikülopati, ayak bileği veya ayaktaki kemiklerin stres kırıkları, birincil veya ikincil tümörler gelir.


Kaynak: Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Sağlığı Modülleri

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/