Facebook Sayfamızdan Bizi Takip Edebilirsiniz. 

Yaşlıya Yönelik Şiddetin Önlenmesi

Yaşlıya yönelik şiddet önlenebilir. Ancak ülkemizde alınan önlemler, sunulan hizmetler ve yaşlıya yönelik şiddet, ihmal ve istismarın varlığında verilen cezalar caydırıcı değildir. Ülke düzeyinde var olan hizmetler aşağıda özetlenmiştir.

Devamını oku...

Çeşitli Ülkelerde Uygulanmakta Olan Yaşlı Politikaları ve Özellikleri

Türkiye'nin yaşlılara yönelik politikaları sosyal, kültürel ve ekonomik durumlardan etkilenerek şekillenmiştir. Aynı şekilde, her ülkenin yaşlı politikalarının bağlı olduğu sebepler farklılık gösterebilmektedir. Bu çerçevede yaşlılara yönelik politikalar konusunda çeşitli uygulamaları olan Almaya, İngiltere, İtalya ve İsveç'teki uygulamaların neler olduğuna göz atmak, Türkiye'de uygulanan politikaların işlevselliğini görebilmek açısından önemlidir.

Devamını oku...

Yaşlıya Yönelik Şiddetin Olumsuz Sağlık Sonuçları

İstismarın yaşlılar açısından sonuçları genellikle ağırdır ve yaşlının ölümüne sebep olabilir. Yaşlıların fiziksel olarak daha güçsüz olmalarının yanında, kemikleri kırılmaya daha yatkındır ve iyileşmeleri daha uzun zaman alır. Şiddet gören yaşlılarda depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, güçsüzlük duygusu gelişmesi, yaşadığı topluma yabancılaşma, korku ve kaygı sık görülen ruhsal sorunlardır.

Devamını oku...

Yaşlılarda Psikolojik Özellikler

Yaşlılığın ortaya çıkardığı değişmeler, yaşlıların yaşam algıları konusunda son derece önemli bir yere sahiptir. Benlik imajı ve yaşlı bireyin kendini algılayış biçimi yaşlı bireyin psikolojik değişiminde ilk sırayı almaktadır. Çevredeki insanların kendilerini nasıl algıladıkları, yaşlıların kendilerini algılamaları için önemli bir basamaktır. Endüstriyel toplumlarda üretimin son derece önemli olması, üretkenliğin de önemini arttırmaktadır.

Devamını oku...

Yaşlılık Döneminde Şiddet İhmal Ve İstismar

Şiddet Nedir?
İsteyerek, yapmakla tehdit ederek ya da yaparak, kişinin kendisine, diğer bir kişiye, bir gruba ya da topluma yönelik olarak yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişme bozukluğu veya gelişmede gerileme ile sonlanan ya da sonlanma olasılığı yüksek bir biçimde fiziksel güç ya da nüfuz kullanılmasıdır.

Devamını oku...

Yaşlılarda Sosyal Özellikler

Yaşlılıkla ilgili olarak bireylerde fiziki bir çöküş varlığını göstermektedir. Bu fiziki çöküş kişinin otuzlu yaşlarında yavaş yavaş başlayarak elli ya da altmış yaş civarlarında tamamen ortaya çıkmaktadır. Zihinsel ve bedensel gerilemeler bu yaşlarda çok açık bir biçimde görülmektedir.

Devamını oku...

Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler

Sosyal Devletin temel özelliklerinden biri, aileden önce topluluğa sonra da devlete kadar uzanan bir grubun mensubu olarak bireylerle ilgilenmesidir. Sosyal Güvenlik genel anlamda aile kurumuyla ilgilenir. Ancak bununla birlikte, aile, topluluk ya da devlet içinde kendi kendilerini geçindirme başarısından yoksun ya da kimsesiz çocuklar ile kimsesiz ve bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler de mevcuttur.

Devamını oku...

Emeklilik

Emekli olma durumu, hayatının büyük bölümünü çalışma yaşantısının içinde geçirmiş bireyler için bir rol değişikliğiyle birlikte gelişir. Kişilerin bu rol değişikliği karşısında, kendilerini toplumun bir üyesi gibi hissetmemeleri ya da kendilerini işe yaramaz hissetmeleri muhtemeldir. Daha önceki yıllarda kendilerini oyalayacak hobileri ya da ilgi alanları olmayan bireyler, bu değişim karşısında daha savunmasız hale gelebilmektedir.

Devamını oku...

Yaşlılara Yönelik Hizmetler

Ortalama yaşam süresinin artması ve yaşlı insan sayısının çoğalması, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bu alanla ilgili politika üretmenin gerekliliğini ortaya koymuştur. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'nun 3. Maddesinin (e) bendine göre, "Muhtaç yaşlı; sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç yaşlı statüsündeki kişilere denir". Türkiye'de yaşlılara yönelik verilen hizmetler daha çok huzurevlerinin üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Devamını oku...

Toplumların Yaşlanması ve Yaşlıların Toplum İçindeki Yeri

Yaşlılık döneminde yaşlı bireylerin karşılaştıkları çok çeşitli sorunlar vardır ve bu sorunlar sadece yaşlı birey ve onun ailesi ile sınırlı kalmamaktadır. Bu sorunların bütün toplumu yakından ilgilendiren bir hal alması, yaşlılığın bir sosyal sorun alanı olarak kabul edilmesinin en önemli nedenini oluşturmaktadır. Yaşlı nüfusun, toplam nüfus içindeki payının arttığı göz ardı edilemeyecek bir realitedir. Artan bu oran, yaşlılık döneminde önemi giderek daha fazla artan sağlık ve bakım ihtiyaçları ile gelir güvencesinin nasıl sağlanacağı konusunu gündeme getirmektedir.

Devamını oku...

Hizmetler Ve Sosyal Yardım Sağlama

Yaşlılar ve yaşlılıkla ilgili sosyal politikaların bir kısmı, sosyal bakım, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlarla sağlanmaktadır. Ancak bu üç yardım türünün de yaşlı tarafından kullanılabilmesi için, yaşlılığa bağlı "muhtaçlığın" oluşması gerekmektedir. Bu muhtaçlık, çeşitli fonksiyonlarda, uzuvlarda gerileme ve bununla birlikte dokularda çözülme gibi süreçlerle ortaya çıkmaktadır. Yani bakıma muhtaç hale gelmiş olan yaşlı bireyler, günlük işlerini bile yapmaktan aciz, en ufak işlerde yardıma ihtiyaç duyan bir duruma düşmüş olmaktadır.

Devamını oku...

Sosyal Bir Sorun Olarak Yaşlılık

Yaşlılık önceki süreçlerde, fiziksel, psikolojik, kültürel bir takım sorunlarla ilişkilendirilirken, bir sosyal sorun olarak kabul edilişi oldukça yenidir. Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanmış olması, gelişmekte olan ülkelerde ise yaşlanmaya başlaması, yaşlılığın bir sosyal sorun olarak görülmesine sebep olmuştur. Yaşlanmak sadece bireyin kendisini ilgilendiren bir sorun değildir. Aynı zamanda devletler için de büyük bir sorun haline gelmeye başlamıştır.

Devamını oku...

Yaşlı Politikaları

Sosyal politikalara, yaşlılar açısından bakıldığında, Türkiye'de ve dünyada ilk akla gelen emeklilik sistemleri olmaktadır. Bununla birlikte, sosyal dışlanma, ayrımcılık gibi sorunlar da sosyal politikalara dâhil edilip çözülmesi gerekli problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlı bakım ve destek hizmetleri ya da sosyal yardımlar, Sosyal Politikalar ve Aile Bakanlığı İl Müdürlükleri'nin yaşlılara dönük sosyal politika uygulamalarının en önemli unsurlarıdır.
Kimi ülkelerin yaşlı oranlarının yüksek olması yaşlılık konusunda da çeşitli politikaların gelişmesine ön ayak olmaktadır.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Hobilerle Uğraşmanın Önemi

Genellikle 65 + üzeri yaş kategorisini oluşturan bireyler, toplumdan olumlu ya da olumsuz anlamda farklı mesajlar aldıklarından bir kısmı sosyal etkinlikler içinde kendilerine yer edinirken, bir kısmı da toplumdan uzaklaşma duygusu içine girebilirler. Özellikle emekliye ayrılmak bu bakımdan sorun oluşturabilir. Çünkü emeklilik, artık önceki işlerini yapamaması anlamını taşır. Bazı bireylerin 65 yaşına gelmeden daha önce emekli olması belki bu duygunun yaşamasını engelleyebilir. Hatta kendisine yeni hobi alanları yaratarak emekliliğe hazırlık yapabilir. Bu bakımdan bireyin sosyal yaşamındaki aktifliği devam edebilir. Fakat 65 yaşında emekli olanlar açısından durum biraz faklılaşabilir, eğer kendine yeni bir uğraş alanı ayarlamamış ya da eski uğraşlarını devam ettirme isteğini yitirmiş olanlar sosyal anlamda aktiflik özelliği göstermez.

Devamını oku...

Yaşlılığın Sosyal Güvenlik Boyutu

Yaşlılar, içinde bulundukları toplumun doğal birer üyeleridir. Yaşlarının ilerlemiş olması, onların içinde bulundukları toplumdan soyutlanacağı anlamına gelmemektedir. Bu anlamda, toplumun yaşlı bireylere karşı bazı yükümlülüklerinin olduğundan söz edilebilir. Yaşlılar, sosyal sistemin bir parçası olarak tıbbi bakım, sosyal güvenlik ve ihtiyaç duydukları diğer sosyal gereksinimlerinin karşılanması gibi temel haklara sahiptirler.

Devamını oku...

Yaşlılıkta Sosyal İlişkilerin Önemi

Yaşam boyunca “varlığını anlamlı kılmayı” ilke edinen bir birey, gerek yetişkinlik gerekse yaşlılık döneminde yaşamın ne anlama geldiğini bilerek yaşayacaktır.Yaşamı anlamlı kılmak, sosyal açıdan yararlı işlerle uğraşmak çevresindeki insanlara örnek ve öğretici olmak biçiminde değerlendirilebilir.

İnsanlarla olan ilişkilerde bireylerin iletişimi karşılıklı olarak hem kendini hem de başkalarını memnun edecek düzeyde olmalıdır. Kısacası birey yaptığı işten keyif almalıdır. Bu düşünceler çerçevesinde yaşlı bireylerin sosyal ilişkilerini henüz yaşlılık dönemine gelmeden önce düzenlemesi gerekir. Bireylerin her zaman bir başkasının sohbetine, iletişimine ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç yaşlılık döneminde giderek daha da çok artmaktadır.

Devamını oku...

YasliHasta.Com Mobil Uygulamalar

YasliHasta.Com Ailesi bir çok sektörden aydın insanları ekibinde barındıran ve tamamen bakıma muhtaç insanlarımız için proje üreten Türkiye'nin en saygın portallarından birisidir. Bu noktada ücretli veya ücretsiz bir çok mobil uygulamalar sizinle buradan tanıtılacaktır. Çağımızın bilgi teknoloji olması gereği ekibimizde bir çok teknoloji uzmanı barındırmaktayız. Siz değerli vatandaşlarımız portalımız sayesinde bir çok engeli sizler için oluşturduğumuz haber ve makaleler ile aşabileceksiniz... devamını oku

Yazarlarımız

*/